TOPLAM BAKTERİ SAYISININ TAYİNİ

Çalışma Yöntemi

Numune Su Toplamada Kullanılacak Şişelerinin Hazırlanması:  

 1. Numuneyi ışık etkisinden koruyacak kahverengi 120 mL’lik şişeler kullanılır.
 2. Şişeler bol su ile yıkanır.
 3. Şişelere Sodyum Tiyosülfatın %3’lük çözeltisinden 0.1 mL ilave edilir.
 4. Şişe ağızları hidrofil pamuk ile kapatılır ve kâğıt ile sarılır.
 5. 1750C’da iki saat tutularak steril edilir.
 6. Daha sonra şişelerin ağızlarına takılacak olan mantarlar kağıda sarılarak 121°C sıcaklıkta ve 1.2 atmosfer basınç 30 dakika süre ile tutularak steril edilir.
 7. Steril edilen şişe ve mantarlardan kâğıt ve pamuklar çıkarılır ve bek alevi karşısında şişe ağızları mantarla kapatılır.
 8. Kapatma sırasında kâğıt ve pamuğu alınan şişe ağzı bek alevi ile yakılır ve kâğıdı çıkarılmış mantar yakılarak şişe ağzı kapatılır.
 9. Numune alınacağı zaman şişe ağzı ve mantarın şişe ağzını kapatan kısmına temas etmemeye özen gösterilir.
  NOT: Polipropilen malzemeden yapılmış steril tek kullanımlık numune şişeleri de kullanılabilir.

 

Su Numunesinin Alınması

 1. Numune suyun alınacağı musluk açılır ve birkaç dakika akıtılır.
 2. 15–20 cm uzunlukta metal tel üzerine sarılıp, ispirtoya batırılmış pamuk yakılır.
 3. Musluk kapatılır ve yanmakta olan ispirtolu pamuk ile musluk yakılır.
 4. Musluk tekrar açılarak akıtılır.
 5. Bakteriyolojik şişenin ağzındaki mantar çıkarılır. Bu sırada mantarın şişe ile temas eden kısmına temas etmemeye özen gösterilir.
 6. Şişe ağzı yakılır.
 7. Şişe akmakta olan musluk suyu ile doldurulur. Su miktarının 105–110 mL’den az olmamasına dikkat edilir.
 8. Şişe ağzı yakılır.
 9. Mantarın şişe ağzı ile temas eden kısmı yakılır.
 10. Şişe ağzı mantar ile kapatılır.

 

Su Numunesinin Korunması

 1. Bakteri sayısındaki değişimi minimize etmek için toplanan su numuneleri mümkün olan en kısa sürede analiz edilmelidir.
 2. Numunelerin toplanması ve analizi arasında geçen maksimum süre 8 saati aşmamalıdır.
 3. Numunelerin laboratuvara ulaşması için geçecek süre 6 saati aşmamalıdır.
 4. Numuneler alındıktan sonra laboratuvara ulaştırılıncaya kadar karanlıkta ve 25°C’ı aşmayan bir sıcaklıkta tutulmalıdır.
 5. Analiz 8 saat içinde tamamlanamayacak ise örnekler dondurulmadan 4°C’da saklanmalıdır.
 6. Numunenin toplanması ile analiz edilmesi arasındaki sürenin 24 saati aşmamasına azami dikkat gösterilmelidir.

 

Numunenin Analizi (Pour Plate Yöntemi)

 1. Çalışma ortamı ve kullanılan malzemelerin steril olmasına azami dikkat gösterilmelidir.
 2. Numuneler iyice çalkalanır. Gerekirse numuneler steril pepton’lu su ve steril malzemeler kullanılarak seyreltilir.
 3. İkişer adet 0.1 ve 1 mL’lik su numunesi 4 ayrı petri kab-1’e konur.
 4. Su banyosunda tüp içerisinde eritilip 45-50°C’a kadar soğutulan besi yeri–1, petri kabı–1 içindeki su numunesinin üzerine dökülür.
 5. Petri kapları en az 25 defa çeşitli yönlerde (ileri-geri, sağa-sola) hareket ettirilerek su numunesi ile iyice karıştırılır.
 6. Su ile karışmış besi yeri-1’in donması için beklenir.
 7. 35°C ve 22°C’lık inkübatörlere çalışılan hacimlerin birer âdeti konur.
 8. 35±0.5°C’lık inkübatörde 48±3 saat süre ile ve 22±0.1°C’lık inkübatörde 96±4 saat süre ile bekletilir.
 9. Bekletme sürelerinin sonunda petri kaplarındaki tüm koloniler koloni sayıcıda sayılır ve kaydedilir.

 

Numunenin Analizi (Membran Filtre Yöntemi)

 1. Süzme sisteminde filtre kâğıdının yerleştirildiği gözenekli kısma alkollü pamuk sürülür.
 2. Alkollü pamuk sürüldükten sonra bunsen beki alevi ile yakılır.
 3. Steril saf su ile yıkanır.
 4. Pens, busen beki alevinde çok kısa süre tutularak yakılır.
 5. Pens yardımı ile 0.45 µm gözenek açıklığı olan 47 mm çaplı çizgili steril membran filtre sistemin gözenekli kısmına yerleştirilir.
 6. Atılabilir 100 mL’lik steril huni membran filtrenin üzerine yerleştirilir.
 7. Çalışma ortamı ve kullanılan malzemelerin steril olmasına azami dikkat gösterilmelidir.
 8. Numuneler iyice çalkalanır. Gerekirse numuneler steril pepton’lu su ve steril malzemeler kullanılarak seyreltilir.
 9. Su banyosunda tüp içerisinde eritilen besi yeri–2 petri kabı-2’nin içine dökülür. (Besi yeri konmuş Petri Kabı-2’de sonradan kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir.)
 10. Steril olarak çalışılan süzme sistemi üzerine konan membran filtre sistemi ile uygun bir hacim süzülür.
 11. Steril koşullarda çalışmaya dikkat ederek membran filtre soğuyan petri kabı-2’nin içindeki besi yeri-2’nin üzerine konur.
 12. Süzme sistemi steril saf suyun 20–30 mL’si ile yıkanır.
 13. 35±0.5°C’lık inkübatörde 48±3 saat süre ile bekletilir.
 14. Bekletme süresinin sonunda membran filtre üzerindeki tüm koloniler koloni sayıcıda sayılır ve kaydedilir.