KLOROFİL TAYİNİ

Hesaplama

Klorofil-a pheophytin-a ile aynı dalga boyu yakınlarında absorblanır. Klorofil-a’ya asit ilave edildiğinde magnezyum atomu kaybı ile klorofil-a, pheophytin-a’ya dönüşür. Bu nedenle yapılan absorbans okumalarının kaynağını belirlemek için aşağıdaki tanımlara dikkat edilmelidir. Saf klorofil-a çözeltisi asitleştirme ile pheophytin-a’ya dönüştürüldüğü zaman (AB664/AB665) oranı 1.70 değerini verir. Saf pheophytin-a çözeltisi asitleştirme ile absorbansında bir indirgeme göstermez ve absorbsiyon oranı (AB664/AB665) 1.0’e eşittir. Absorbans oranının (AB664/AB665) 1.0–1.7 arasında olduğu her durumda klorofil-a ve pheophytin-a aynı anda mevcut demektir ve klorofil-a ile pheophytin-a miktarları hesaplanır.

 

Klorofil-a ve Pheophytin-a Mevcudiyetinde;

Klorofil-a, mg/m3 =  [26.7*(AB664–AB665)*V1]/(V2*L)

Pheophytin-a, mg/m3 = {26.7*[1.7*(AB665)–AB664]*V1}/(V2*L)

V1; Ekstraktın hacmi, L
V2; Numune hacmi, m3
L; Işık yolu uzunluğu veya küvet genişliği, cm
AB664, AB665; Düzeltilmiş absorbans değerleri,

 

Klorofil-a, -b, -c Mevcudiyetinde;

Klorofil-a, mg/L = 11.85 * AB664 – 1.54 * AB647 – 0.08 * AB630

Klorofil-b, mg/L= 21.03 * AB647 – 5.43 * AB664 – 2.66 * AB630

Klorofil-c, mg/L = 24.52 * AB630 – 7.60 * AB647 – 1.67 * AB664

AB664, AB647, ve AB630; Düzeltilmiş absorbans değerleri (1 cm’lik ışık yolu için),

Ekstraktaki boyar maddenin konsantrasyonunun tayininden sonra, birim hacim başına boyar maddenin miktarı aşağıdaki formülden hesaplanır;

Klorofil-a, mg/m3 = Klorofil-a, mg/L*Ekstrakt hacmi, L/Numune hacmi, m3

 

Meraklısına Notlar

Ham su kaynağındaki azot ve fosfor konsantrasyonunun belirli bir düzeyin üzerine (0.3 mg/L amonyak veya nitrat azotu ve 0.02 mg/L ortofosfat fosforudur) çıktığında suda alg oluşmaya başlar. Suda alg oluşumunun artmasına paralel olarak suda tabakalaşma dediğimiz oluşumda gerçekleşir. Tabakalaşma özellikle yaz aylarında güneş enerjisinden faydalanarak fotosentez yapmak ve gelişmelerini sürdürmek için alglerin suyun belirli bir derinliğinde yoğunlaşmasıdır. Yüksek alg konsantrasyonu ile oluşan tabakalaşma gölü yatay yönde iki parçaya ayırır. Gölün bu iki parçası farklı özellikler gösteririler. Üst kısımda sıcak, alg içeren, çok yüksek çözünmüş oksijen (15-20 mg/L) konsantrasyonu ve yüksek pH’lı bir su vardır. Alt kısımda soğuk, çok yüksek mangan ve demir içeren, düşük pH’lı bir su bulunur.

İçme suyu arıtma tesislerinde alınacak olan her iki özellikteki suda problem yaratır. Yüksek alg içeren su filtrelerin tıkanmasına ve tesisin düşük kapasite ile çalışmasına neden olur. Çözünmüş manganın suda tam olarak giderilememesi sonucunda ise, oksidasyon işleminin tesis çıkışında devam etmesi sonucu çok düşük estetik kaliteye sahip (renkli, tortulu) su oluşur.

Yüzeysel sularda zamanla oluşacak besi maddesi konsantrasyonundaki yükselmeyi yavaşlatmak için ham su kaynağı korunmalıdır. Ham suyun korunması çevre bitki örtüsünün düzenlenmesinden, atık suların göle ulaşmasını engellenmesine kadar çeşitli önlemler alınarak gerçekleştirilir.